ส่วนที่ 3 วินัยมุขเล่ม 1-3
 
สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 3 วินัยมุขเล่มที่1-3

วินัยมุขเล่ม 1นักธรรมชั้นตรี

ความมุ่งหมายของการบัญญัติพระวินัย วินัยบัญญัติขึ้นไว้เพื่อเป็นปทัฏฐานแบบอย่าง สำหรับปรับความประพฤติ ของเหล่าภิกษุให้เป็นไปในแนวเดียวกันและปกครองกัน ตามวินัยบัญญัติ
ความสำคัญแห่งวินัย วินัยสำคัญอย่างไร วินัยสำคัญคือ เป็นขนบธรรมเนียม หรือแบบแผนข้อบังคับ สำหรับเหล่าภิกษุ
ความหมายและประเภทแห่งวินัย วินัยหมายความถึง การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความมีระเบียบเรียบร้อย
ประเภทแห่งพระวินัย วินัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คุณประโยชน์แห่งการบัญญัติพระวินัย การประพฤติตามวินัยบัญญัตินั้น ย่อมอำนวยคุณประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติมากมาย โดยไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์

วินัยมุขเล่ม 2 นักธรรมชั้นโท

อภิสมาจาร ขนบธรรมเนียมของภิกษุ
กายบริโภค การปฏิบัติรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดภัยมี 14 ข้อ
บริขารบริโภค บริขารเครื่องใช้สอยของภิกษุ

วินัยมุขเล่ม 3 นักธรรมชั้นเอก

สังฆกรรม สังฆกรรมเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุ 2 ประการ
คำสวดในสังฆกรรม คำสวดในสังฆกรรมมี 2
สังคกรรม 4 ประเภท อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม
อปโลกนกรรม กรรมที่เพียงบอกกันในที่ชุมนุมสงฆ์

<< สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 เล่ม 8 ปริวาร สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 4 >>

 

มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University