ส่วนที่ 2 พระวินัยปิฏก เ่ล่ม 8 ปริวาร
 
สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 เล่มที่ 8 ปริวาร


กัตถปัญญัติวาร ที่ ๑

ปาราชิกกัณฑ์ คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ , หัวข้อประจำกัณฑ์ , กัตถปัญญัติวาร
สังฆาทิเสสกัณฑ์ คำถามและตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ , หัวข้อประจำกัณฑ์ , กัตถปัญญัติวาร
อนิยตกัณฑ์ คำถามและคำตอบ อนิยตสิกขาบทที่ ๑ , หัวข้อประจำกัณฑ์
นิสสัคคิยกัณฑ์ คำถามและคำตอบกฐินวรรคที่ ๑ , คำถามและคำตอบโกสิยวรรคที่ ๒ , คำถามและคำตอบปัตตวรรคที่ ๓ , หัวข้อประจำวรรค
ปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบมุสาวาทวรรคที่ ๑ , คำถามและคำตอบภูตคามวรรคที่ ๒ , คำถามและตอบโอวาทวรรคที่ ๓ , คำถามและคำตอบโภชนวรรคที่ ๔ , คำถามและคำตอบอเจลกวรรค ที่ ๕ , คำถามและคำตอบสุราเมรยวรรค ที่ ๖ , คำถามและคำตอบสัปปาณกวรรคที่ ๗ , คำถามและคำตอบสหธรรมิกวรรคที่ ๘ , คำถามและคำตอบราชวรรคที่ ๙
ปาฏิเทสนียกัณฑ์ คำถามและคำตอบสิกขาบทที่ ๑ - ๔ ,หัวข้อประจำกัณฑ์
เสขิยกัณฑ์ คำถามและคำตอบปริมัณฑลวรรคที่ ๑ , คำถามและคำตอบอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ , คำถามและคำตอบขัมภกตวรรคที่ ๓ , คำถามและคำตอบปิณฑปาตวรรคที่ ๔ , คำถามและคำตอบกพฬวรรค ที่ ๕ , คำถามและคำตอบสุรุสุรุวรรคที่ ๖ , คำถามและคำตอบปาทุกาวรรคที่ ๗ ,หัวข้อประจำเรื่อง , หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น

กตาปัตติวารที่ ๒

คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ ปาราชิก ๔ สิกขาบท
คำถามและคำตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ กฐินวรรคที่ ๑ , โกสิยวรรค ที่ ๒ , ปัตตวรรค ที่ ๓
คำถามและคำตอบอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ มุสาวาทวรรค ที่ ๑ , ภูตคามวรรค ที่ ๒ , โอวาทวรรค ที่ ๓ โภชนวรรค ที่ ๔ , อเจลกวรรค ที่ ๕ , สุราเมรยวรรค ที่ ๖ สัปปาณกวรรค ที่ ๗ , สหธรรมิกวรรค ที่ ๘ , ราชวรรค ที่ ๙
คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ สิกขาบทที่ ๑ - ๕
คำถามและคำตอบอาบัติในเสขิยกัณฑ์ วรรคที่ ๑ - ๗

วิปัตติวาร ที่ ๓
สังคหิตวาร ที่ ๔
สมุฏฐานวาร ที่ ๕
อธิกรณวาร ที่ ๖
สมถวาร ที่ ๗
สมุจจัยวาร ที่ ๘

กัตถบัญญัติวาร ที่ ๑ คำถามและคำตอบปาราชิก ๔ สิกขาบท , คำถามและคำตอบสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
กตาปัตติวาร ที่ ๒ คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ , คำถามและคำตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์
วิปัตติวาร ที่ ๓ คำถามและคำตอบปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท , หัวข้อประจำกัณฑ์
สังคหิตวาร ที่ ๔
สมุฏฐานวารที่ ๕
สมถวารที่ ๗
สมุจจยวารที่ ๘


กัตถปัญญัติวารที่ ๑

ปาราชิกกัณฑ์ คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ - ๘ , หัวข้อประจำกัณฑ์
สังฆาทิเสสกัณฑ์ คำถามและคำตอบสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท , สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑-๑๐ , หัวข้อประจำกัณฑ์
นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑๒ สิกขาบท , หัวข้อประจำกัณฑ์
ปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบลสุณวรรคที่ ๑ , คำถามและคำตอบรัตตันธการวรรคที่ ๒ , คำถามและคำตอบนหานวรรคที่ ๓ , คำถามและคำตอบตุวัฏฏวรรคที่ ๔ , คำถามและคำตอบจิตตาคารวรรคที่ ๕ , คำถามและคำตอบอารามวรรค ที่ ๖ , คำถามและคำตอบคัพภินีวรรคที่ ๗ , คำถามและคำตอบกุมารีภูตวรรค ที่ ๘ ,คำถามและคำตอบฉัตตุปาหนวรรค ที่ ๙ , หัวข้อประจำเรื่อง , หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น

กตาปัตติวารที่ ๒

ปาราชิกกัณฑ์ คำถามและคำตอบอาบัติปาราชิก
สังฆาทิเสสกัณฑ์ คำถามและคำตอบอาบัติสังฆาทิเสส
นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบอาบัติในนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบอาบัติในลสุณวรรคที่ ๑ , คำถามแลคำตอบอาบัติในรัตตันธการวรรคที่ ๒, คำถามและคำตอบอาบัติในนหานวรรคที่ ๓ , คำถามและคำตอบอาบัติในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ , คำถามและคำตอบอาบัติในจิตตาคารวรรค ที่ ๕ , คำถามและคำตอบอาบัติในอารามวรรค ที่ ๖ , คำถามและคำตอบอาบัติในคัพภินีวรรค ที่ ๗ , คำถามและคำตอบอาบัติในกุมารีภูตวรรค ที่ ๘ , คำถามและคำตอบอาบัติในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ ,
ปาฏิเทสนียกัณฑ์ คำถามและคำตอบอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์

ข้ามไปยังหน้า
 

<< สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 เล่ม 7 จุลวรรค ภาค 2 สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 3 วินัยมุข เล่ม 1-3 >>

 

มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University