ส่วนที่ 2 พระวินัยเล่ม 1 มหาวิภังก์ ปฐมภาค
 
สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 พระวินัยเล่ม 1 มหาวิภังก์ ปฐมภาค

เวรัชกัณฑ์

เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า
ฌานสี่วิชชาสาม
บุพเพนิวาสานุสติญาณ
จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ
พุทธประเพณี
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน
ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

ปฐมปาราชิกกัณฑ์

ปฐมบัญญัติ พระสุทินน์ , เสพเมถุนธรรม , ประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม , เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้
อนุบัญญัติ ลิงตัวเมีย , ภิกษุวัชชีบุตร
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์ มาติกา หมวดมนุสสิตถี , หมวดอมนุสสิตถี , หมวดติรัจฉานคติตถี , หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก , หมวดอนุสสะอุภโตพยัญชนก , หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก , หมวดมนุสสะปัณฑกะ , หมวดอมนุสสะปัณฑกะ , หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ , หมวดมนุสสะปุริสะ , หมวดอมนุสสะปุริสะ หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ
อนาปัตติวาร
อุทานคาถา

ทุติยปราชิกกัณฑ์

ปฐมบัญญัติ พระธนิยะ , วัสสการพราหมณ์ , พระฉัพพัคคีย์
อนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์ มาติกา ภุมมัฏฐวิภาค , ถลัฏฐวิภาค , อากาสัฏฐวิภาค , เวหาสัฏฐวิภาค , อุทกัฏฐวิภาค
อนาปัตติวาระ
อุทานคาถา

ตติยปราชิกกัณฑ์

ปฐมบัญญัติ
อนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์ มาติกา
อนาปัตติวาระ
อุทานคาถา

จตุตถปราชิก

ปฐมบัญญัติ
อนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์ มาติกา
อนาปัตติวาระ
อุทานคาถา

ข้ามไปยังหน้า
 

<< สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฏก สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 เล่ม 2 มหาวิภังค์ ทุติยภาค์ >>

 

มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University