ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฏก
 
สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฏก

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฏก

เล่ม 1 มหาวิภังค์ ภาค1 เริ่มต้นด้วยเหตุที่จะให้ทรงบัญญัติพระวินัย กล่าวความถึงเวลาเสด็จจำพรรษา
เล่ม 2 มหาวิภังค์ ภาค2 มหาวิภังค์เล่มนี้แบ่งได้ 4 กัณฑ์
เล่ม 3 ภิกขุณีวิภังค์ ในเล่มนี้กล่าวถึงปาฏิโมกข์ของภิกษุณีมีอยู่ 311 สิกขาบท
เล่ม 4 มหาวรรค ภาค1 แสดงถึงเรื่องสิกขาบทที่มานอกพระปาฏิโมกข์
เล่ม 5 มหาวรรค ภาค2 ในเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ของมหาวรรคมีอยู่ 6 ขันธกะ
เล่ม 6 จุลวรรค ภาค1 เล่ม 6 - 7 ชื่อว่าจุลวรรค คือวรรคน้อย มีเนื้อความไม่ยืดยาวเหมือนมหาวรรค์
เล่ม 7 จุลวรรค ภาค2 ในเล่มนี้แบ่งเป็น 8 ขันธกะ
เล่ม 8 ปริวาร ว่าด้วยข้อปลีกย่อย อธิบายเรื่องราวในมหาวิภังค์ มหาวรรค และ จุลวรรคใน 7 เล่มข้างต้น

สารบัญลิงก์ ส่วนที่ 2 เล่มที่1>>

 

มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University