ติดต่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (มมร.) 248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2282-8303,0-2282-8302,0-2281-4705 โทรสาร 0-22810294,0-2629-4109,0-26292908
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มมร.มวก.) วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-271-777,035-721-390 โทรสาร 035-721-390
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย (มมร.สธ.) วัดสิรินธรเทพรัตนาราม 26 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทร. 0-2429-1663, 0-2429-1719 โทรสาร 0-2429-1241
วิทยาเขตอีสาน (มมร.อส.) บ้านโนนชัย ถนนราษฏร์คนึง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-241-488ภายใน 11-18, 043-241-502
วิทยาเขตล้านนา (มมร.ลน.) วัดศรีทองไพบูรณ์วนาราม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-518-364 โทรสาร 043-524-705
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (มมร.รอ.) วัดเจดีย์หลวง เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-270-975-6, โทรสาร 053-814-752
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (มมร.ศศ.) วัดเจดีย์หลวง เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-270-975-6, โทรสาร 053-814-752
วิทยาเขตศรีล้านช้าง (มมร.ศช.) วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-813-028,042-880434 โทรสาร 042-830-686
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (มมร.ปชถ.) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-340-499 โทรสาร 075-357-968
สาขาการศึกษาวัดราชาธิวาส (มมร.รช.) วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2669-7792-3 โทรสาร 0-2669-7793
สาขาการศึกษายโสธร (มมร.รอ.ยสธ.) วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1 ถนนวิทยธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สาขาการศึกษากาฬสินธุ์ (มมร.รอ.กส.) วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811-576 โทรสาร 043-821-165
สาขาการศึกษาอุบลราชธานี (มมร.รอ.อบน.) วัดแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สาขาการศึกษาสุราษฎร์ธานี (มมร.ศศ.สฎ.) วัดธรรมบูชา 143/1 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 48000
โทร. 077-212-447 โทรสาร 077-212-447
สาขาการศึกษาสงขลา (มมร.ศศ.สข.) วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร.(074)436-035,324,641


มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University