ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฏก
 
           

เล่ม 1 มหาวิภังค์ ภาค1
เล่ม 2 มหาวิภังค์ ภาค2

เล่ม 3 ภิกขุณีวิภังค์
เล่ม 4 มหาวรรค ภาค1
เล่ม 5 มหาวรรค ภาค2
เล่ม 6 จุลวรรค ภาค1
เล่ม 7 จุลวรรค ภาค2

เล่ม 8 ปริวาร


ส่วนที่ 2 วินัยปิฏก
 
           

  พระวินัยปิฎกเล่ม 2 มหาวิภังค์ ทุติยภาค

เวรัญชกัณฑ์ , ปฐมปาราชิกกัณฑ์ , ทุติยปราชิกกัณฑ์ ,ตติยปราชิกกัณฑ์ ,จตุตถปราชิก เตรสกัณฑ์ , สังฆาทิเสส 13 สิกขาบท , อนิยตกัณฑ์ 2 สิกขาบท , นิสสัคคียกัณฑ์ 30 สิกขาบท , ปาจิตติยกัณฑ์ 92 สิกขาบท , ปาฏิเทสนียะกัณฑ์ , เสขิยวัตร

  พระวินัยปิฎกเล่ม 4 มหาวิภังค์ ทุติยภาค

ปาราชิกกัณฑ์ , สังฆาทิเสสกัณฑ์ , อนิยตกัณฑ์ , นิสสัคคียกัณฑ์ , ปาจิตตียกัณฑ์ , ปาฏิเทสนียะกัณฑ์ , เสขิยวัตร การอุปสมบท , อุโบสถ , จำพรรษา , ปวารณา

  พระวินัยปิฎกเล่ม 6 จุลวรรค ปฐมภาค

เครื่องหนัง , เภสัช , กฐิน , จีวร , นิคหกรรม , การทะเลาะวิวาทและสามัคคี นิคหกรรม , วุฏฐานวิธี , การระงับอธิกรณ์

  พระวินัยปิฎกเล่ม 8 ปริวาร

เรื่องเสนาสนะ , สังฆเภท , วัตรต่างๆ , การงดสวดปาฏิโมกข์ , เรื่องภิกษุณี , สังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร, กตาปัตติวารที่ 1
,กตาปัตติวารที่ ๒


ส่วนที่ 3 วินัยมุข
 
           

  วินัยมุขเล่ม 2 นักธรรมชั้นโท

ความมุ่งหมายของการบัญญัติวินัย ,ความสำคัญแห่งวินัย , ความหมายและประเภทแห่งวินัย , ประเภทแห่งวินัย , คุณประโยชน์แห่งการบัญญัติวินัย อภิสมาจาร , กายบริหาร , บริขารบริโภค

 

สังฆกรรม , คำสวดในสังฆกรรม , สังฆกรรม 4 ประเภท , อปโลกนกรรม  


ส่วนที่ 4 หนังสือหนังสือบุพพสิกขวรรณณา
 
           

พุทธรัตน กถา
ธรรมรัตน กถา
สังฆรัตนะ กถา
วินัยกถา


this site are best viewed at 800 x 600 resolution and IE 5.0 web browser
คุณเป็นคนที่

มหามกุฏราชวิทยาลัย Copyright © 2004 Mahamakut Buddish University. All rights reserved www.mbu.ac.th
Powered by e-Learning Silpakorn University